Anh Danh

Sau khi hoàn thành khóa học này, mình cảm thấy có thể tự tin sửa chữa các pan bệnh điều hòa không khí. Không ngờ chỉ 1,5 tháng mà từ một người không biết gì có thể sửa chữa các hư hỏng về điều hòa không khí trên ô tô.

Profile Pic
VATC