Anh Phong

Tiếp thu được kiến thức mới từ các thầy. Bổ cập thêm được nhiều kiến thức và kỹ năng mềm. Khóa học giúp mình có cái nhìn chi tiết hơn và nhận xét, biết cách xử lý được các tình huống thực tế.

Profile Pic
VATC