Anh Thành

Khóa học giúp mình biết cách quản lý thợ, biết tính công và năng suất thợ hơn. Nhờ khóa học mà giờ đây gara của mình đã đưa vào khuôn khổ hơn, không còn 1 người làm quá nhiều việc nữa. Cảm ơn các thầy rất nhiều.

Profile Pic
VATC