Anh Trí

Đến với khóa học này, mình đã làm việc theo quy trình hơn, mình biết sử đoán nhiều máy chẩn đoán và thiết bị chẩn đoán trong việc sửa chữa hơn.

Profile Pic
VATC