Chị Hoa

Sau khi hoàn thành khóa học mình đã đúc kết được cho bản thân kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế từ giảng viên. Giúp mình phát triển hơn về bản thân, phát triển các kỹ năng mà một cố vấn dịch vụ ô tô cần phải có

Profile Pic
Adminweb