Quy định về việc học lại của học viên VATC [Cập nhật mới 2020]

Đối với các học viên cần học lại các chương trình học về chẩn đoán và sửa chữa điện ô tô của trung tâm VATC thuộc những điều khoản như sau:

I. Đối với học viên tham gia trên 80% thời lượng khóa học:

1. Không vượt qua phần thi lý thuyết

– Cho thi lại phần lý thuyết, nếu không vượt qua được thì học lại miễn phí phần lý thuyết khóa sau.
– Phần thực hành có thể không học, cuối khóa học phải thi lại cả 2 phần thi (Phụ phí Teabreak 100 ngàn, nếu in thêm tài liệu thì thu thêm, Phí thuê xe thực hành 200k/ buổi nếu có học thực hành).

2. Không vượt qua phần thi thực hành

– Cho thi lại phần thực hành, nếu không vượt qua được thì học lại khóa sau.
– Phần lý thuyết khóa sau được học lại miễn phí (có thể học hoặc không).
– Phần thực hành phải tham gia trên 70%. Cuối khóa học lại phải thi lại cả 2 phần thi (Phụ phí Teabreak 100 ngàn, nếu in thêm tài liệu thì thu thêm, Phí thuê xe thực hành 200k/ buổi).

3. Không vượt qua cả hai phần thi

Học lại khóa sau: Yêu cầu học lại cả 2 phần lý thuyết và phần thực hành, thời lượng yêu cầu tham gia trên 70%. Cuối khóa thi lại cả 2 phần (Phụ phí Teabreak 100 ngàn, nếu in thêm tài liệu thì thu thêm, phí học lý thuyết được miễn phí, Phí thuê xe thực hành 200k/ buổi).

II. Đối với học viên tham gia không đủ 80% thời lượng khóa học

1. Không vượt qua phần thi lý thuyết

Học lại khóa sau:
– Phần lý thuyết phải tham gia đầy đủ. (phụ phí 50k/ buổi).
– Phần thực hành có thể không học, cuối khóa học phải thi lại cả 2 phần thi (Phụ phí Teabreak 100 ngàn, nếu in thêm tài liệu thì thu thêm, Phí thuê xe thực hành 200k/ buổi nếu có học thực hành).

2. Không vượt qua phần thi thực hành

Học lại khóa sau:
– Phần lý thuyết có thể không tham gia. (nếu học lại, phụ phí 50k/ buổi)
– Phần thực hành phải tham gia trên 70%. Cuối khóa học lại phải thi lại cả 2 phần thi (Phụ phí Teabreak 100 ngàn, nếu in thêm tài liệu thì thu thêm, Phí thuê xe thực hành 200k/ buổi).

3. Không vượt qua cả hai phần thi

Học lại khóa sau: Yêu cầu học lại cả 2 phần lý thuyết và phần thực hành, thời lượng yêu cầu tham gia trên 70%. Cuối khóa thi lại cả 2 phần
(Thu thêm học phí bằng 1/3 học phí khóa học lại, phí học lý thuyết 50k/buổi, Phí thuê xe thực hành 200k/ buổi).

Học viên chỉ được phép học lại 1 lần, từ lần thứ 2 trở đi khi học lại phải đóng đầy đủ học phí theo khóa học lúc đó. Trong trường hợp khi chưa vượt qua được kỳ thi, Học viên có quyền được yêu cầu Huấn luyện viên kèm riêng cho mình từ 1-3 buổi để hiểu hơn về bài học và không mất phí.

TP. HCM Ngày 1 tháng 8 năm 2016
Giám đốc
Đặng Văn Luyện (Đã ký)

Profile Pic
VATC

    Bình luận

    Your email address will not be published. Required fields are marked *