BẢNG MÃ LỖI Ô TÔ – HỆ THỐNG TÚI KHÍ ( PHẦN 4 )

Để tiếp tục cho hệ thống bài viết về bảng mã lỗi ô tô. Hôm nay, trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô Việt Nam VATC sẽ cùng các bạn tìm hiểu phần 4 với chủ đề: Tổng hợp thông tin các mã lỗi ô tô của hệ thống túi khí.

Bảng phân tích mã lỗi trên ô tô là mục bài viết bổ ích dành cho các học viên học chẩn đoán và sửa chữa điện ô tô tại VATC nói riêng và tất cả các kỹ thuật viên sắp – đã và đang sửa chữa điện ô tô đời mới nói chung. Mời các bạn đón đọc!

Thông tin bảng mã lỗi ô tô trên hệ thống túi khí AIR BAG (SRS)

– MÃ LỖI B1101 Battery Voltage High – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: điện áp ác quy cao.
+ General Information – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: thông tin chung.
+ Scantool Diagnostics – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: thao tác với máy chẩn đoán.
+ W/Harness Inspection – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: kiểm tra day dẫn giắc nối.
+ Verification of Vehicle Repair – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Xác nhận lỗi đã được khác phục.

– MÃ LỖI B1102 Battery Voltage Low – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: điện áp ắc quy thấp.
– MÃ LỖI B1328 FIS(Front Impact Sensor) – Driver Defect – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Cảm biến va chạm phía trước.
FIS(Front Impact Sensor) – Driver Communication error – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Tín hiệu cảm biến va chạm phía trước bên tài lỗi.
– MÃ LỖI B1333 FIS(Front Impact Sensor) – Passenger Defect – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Cảm biến va chạm bên phụ.
– MÃ LỖI B1334 FIS(Front Impact Sensor) – Passenger Communication error – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín hiệu cảm biến va chạm bên phụ lỗi.
– MÃ LỖI B1346 Driver Airbag Resistance too High (1st stage) – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín hiệu cảm biến túi khí bên tài cao ( mức độ 1).
– MÃ LỖI B1347 Driver Airbag Resistance too Low (1st stage) – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín hiệu cảm biến túi khi bên tài thấp (mức độ 1).
– MÃ LỖI B1348 Driver Airbag resistance circuit short to Ground (1st stage) – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Ngắn mách cảm biến túi khí bên tài với Mass (mức độ 1).
– MÃ LỖI B1349 Driver Airbag resistance circuit short to Battery (1st stage) – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Ngắn mách cảm biến túi khí bên tài với dương (mức độ 1).
– MÃ LỖI B1352 Passenger Airbag Resistance too High (1st Stage) – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín cảm biến túi khí bên phụ cao (mức độ 1).
– MÃ LỖI B1353 Passenger Airbag Resistance too Low (1st stage) – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín hiệu cảm biến túi khí bên phụ thấp (mức độ 1).
– MÃ LỖI B1354 Passenger Airbag Resistance Circuit Short to Ground (1st Stage) – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Ngắn mạch cảm biến túi khí bên phụ với mass (mức độ 1).
– MÃ LỖI B1355 Passenger Airbag Resistance Circuit Short to Battery (1st Stage) – Nghĩa của mã lỗi ô tô là:Ngắn mạch cảm biến túi khí bên phụ với dương (mực độ 1).
– MÃ LỖI B1361 Pretensioner Front -Driver Resistance too High – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Tín hiệu dây đai an toàn phía trước bên tài cao.
– MÃ LỖI B1362 Pretensioner Front -Driver Resistance too Low – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín hiệu dây đai an toàn phía trước bên tài cao.
– MÃ LỖI B1363 Pretensioner front -Driver resistance circuit short to Ground – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: ngắn mạch dây dây đai an toàn phía trước bên tài với mass.
– MÃ LỖI B1364 Pretensioner front -Driver resistance circuit short to Battery – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Ngắn mạch dây đai an toàn phía trước bên tài với dương.
– MÃ LỖI B1367 Pretensioner Front -Passenger Resistance too High – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín hiệu dây đai an toàn phía trước bên phụ cao.
– MÃ LỖI B1368 Pretensioner Front -Passenger Resistance too Low – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tính hiệu dây đai an toàn phía trước bên tài thấp.
– MÃ LỖI B1369 Pretensioner Front -Passenger Resistance Circuit Short to Ground – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Ngắn mạch tín hiệu dây đai an toàn với mass.
– MÃ LỖI B1370 Pretensioner Front -Passenger Resistance Circuit Short to Battery – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Ngắn mạch tín hiệu dây đai an toàn với dương.
– MÃ LỖI B1378 Side Airbag Front -Driver Resistance too High – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín hiệu cảm biến túi khí bên  – phía trước bên tài cao.
– MÃ LỖI B1379 Side Airbag Front -Driver Resistance too Low – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín hiệu cảm biến túi khí bên  – phía trước bên tài thấp.
– MÃ LỖI B1380 Side Airbag Front -Driver Resistance Circuit Short to Ground – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: ngắn mạch tín hiệu cảm biến túi khí bên  – phía trước bên tài với mass.
– MÃ LỖI B1381 Side Airbag Front -Driver Resistance Circuit Short to Battery – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: ngắn mạch tín hiệu cảm biến túi khí bên  – phía trước bên tài với dương.
– MÃ LỖI B1382 Side Airbag Front -Passenger Resistance too High – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín hiệu cảm biến túi khí bên  – phía trước bên phụ cao.
– MÃ LỖI B1383 Side Airbag Front -Passenger Resistance too Low – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín hiệu cảm biến túi khí bên  – phía trước bên phụ thấp.
– MÃ LỖI B1384 Side Airbag Front -Passenger Resistance Circuit Short to Ground – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: ngắn mạch tín hiệu cảm biến túi khí bên  – phía trước  bên phụ với mass.
– MÃ LỖI B1385 Side Airbag Front -Passenger Resistance Circuit Short to Battery – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: ngắn mạch tín hiệu cảm biến túi khí bên  – phía trước bên phụ với dương.
– MÃ LỖI B1395 Firing Loops Interconnection Fault – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Lỗi mạch kích hoạt túi khí.
– MÃ LỖI B1400 SIS(Side Impact Sensor) Front -Driver defect – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: cảm biến va chạm bên hông phía trước bên tài.
– MÃ LỖI B1403 SIS(Side Impact Sensor)Front -Passenger Defect – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Cảm biến va chạm phía bên hông phía phụ.
– MÃ LỖI B1409 SIS(Side Impact Sensor) Front -Driver Communication Error – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: lỗi tín hiệu Cảm biến va chạm phía bên hông phía tài.
– MÃ LỖI B1410 SIS(Side Impact Sensor) Front -Passenger Communication Error – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: lỗi tín hiệu Cảm biến va chạm phía bên hông phía phụ.
– MÃ LỖI B1473 Inflatable Curtain Airbag Front -Driver Resistance too High – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên tài cao.
– MÃ LỖI B1474 Inflatable Curtain Airbag Front -Driver Resistance too Low – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên tài thấp.
– MÃ LỖI B1475 Inflatable Curtain Airbag Front -Driver Resistance Circuit Short to Ground – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Ngắn mạch tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên tài với mass.
– MÃ LỖI B1476 Inflatable Curtain Airbag Front -Driver Resistance Circuit Short to Battery  – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: ngắn mạch tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên tài với dương.
– MÃ LỖI B1477 Inflatable Curtain Airbag Front -Passenger Resistance too High – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên phụ cao.
– MÃ LỖI B1478 Inflatable Curtain Airbag Front -Passenger Resistance too Low – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên phụ thấp.
– MÃ LỖI B1479 Inflatable Curtain Airbag Front -Passenger Resistance Circuit Short to Ground – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Ngắn mạch tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên phụ với mass.
– MÃ LỖI B1480 Inflatable Curtain Airbag Front -Passenger Resistance Circuit Short to Battery – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Ngắn mạch tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên phụ với dương.
– MÃ LỖI B1620 Internal fault -Replace SRSCM – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Lỗi hộp điều khiển – thay SRSCM.
– MÃ LỖI B1650 Crash Recorded in 1st Stage Only (Frontal -Replace SRSCM) – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: ghi nhận va chạm mức độ 1 (phía trước  – thay SRSCM)
– MÃ LỖI B1651 Crash Recorded in Front -Driver Side Airbag (Replace SRSCM) – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: ghi nhận va chạm bên phía trước bên tài (thay SRSCM).
– MÃ LỖI B1652 Crash Recorded in Front -Passenger Side Airbag (Replace SRSCM) – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: ghi nhận va chạm bên phía trước bên phụ (thay SRSCM).
– MÃ LỖI B1655 Crash recorded (Side  – Replace SRSCM) – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: ghi nhận va cham (bên – thay SRSCM).
– MÃ LỖI B1683 Exceed Maximum Coding Number – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: số mã hóa vượt gia trị.
– MÃ LỖI B1684 ACU Configuration is different – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Cấu hính ACU không phù hợp.
– MÃ LỖI B1762 ACU Coding Error – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: Mã ACU bị lỗi
– MÃ LỖI B2500 Warning lamp Failure – Nghĩa của mã lỗi ô tô là: đèn cảnh báo bị lỗi.

Để dễ dàng và thuận tiện hơn, các bạn có thể tải chúng về qua file hình ảnh để có thể sử dụng học mã lỗi ô tô mọi lúc mọi nơi.

 

 

 

Đây là chuỗi bài viết mà Trung tâm dạy nghề sửa chữa điện ô tô VATC muốn tổng hợp thành hệ thống để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và học tập hơn. Chúc các bạn có những kiến thức bổ ích tại đây!.

>>> Đọc thêm: các bài viết về mã lỗi ô tô

Mọi ý kiến và đóng góp xin vui lòng gửi về

Trung Tâm Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Việt Nam VATC

Địa chỉ: số 50 đường 12, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0945.71.17.17
Email: info@oto.edu.vn

Profile Pic
VATC

    Bình luận

    Your email address will not be published. Required fields are marked *