Anh Nguyên

Trước khi học tại đây, tôi chưa được tiếp xúc nhiều trên các dòng xe, đến đây học tôi đã được thực hành nhiều xe, nhiều pan bệnh nên giờ tôi cũng tự tin sửa chữa được các pan bệnh khi tôi gặp.

Profile Pic
Adminweb